Leveringsvoorwaarden Mulder Liftservice BV

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk  de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden staan hieronder vermeld.

Download als PDF